Ångerrätt och reklamation

Reklamation

Om du önskar reklamera din resa, vänligen maila oss på info@umeabuss.nu och beskriv vad som har hänt, vilken sträcka du rest samt uppge ditt bokningsnummer (ordernummer eller referensnummer). Bifoga även eventuella kvitton/underlag. Reklamationen rekommenderas att vara oss tillhanda senast 14 dagar efter resdagen. Vi utreder ärendet och återkommer till dig så snart vi kan, men senast inom 4 veckor. Var god och beskriv kortfattat vad som har hänt och varför du vill reklamera din resa.

Restidsgaranti

Restidsgarantin gäller vid försening med mer än 60 minuter beroende på fel på buss eller brister i planeringen eller annat fel som Umeå Buss direkt kan påverka. Den gäller inte vid försening som hänför sig till trafikstörningar beroende på dåligt väglag, dåligt väder, olyckshändelse, problem vid busstationer/hållplatser eller annan yttre omständighet eller vid försening som beror på annan extern händelse som Umeå Buss inte kan påverka.

Vid de tillfällen restidsgarantin träder in, enligt villkoren ovan, ersätts kunden med en summa motsvarande beloppet för bokad resa.

Enligt busspassagerarförordningen har du rätt att avstå resan och få pengarna tillbaka om din resa är mer än 120 minuter försenad från din startort. 

En reklamation rekommenderas att ske kortfattat och skriftligt inom fjorton (14) dagar från aktuell resdag och skickas in till Umeå Buss på mailadressen info@umeabuss.nu.

Om resan befaras bli mycket försenad eller ställs in kan resenären välja att ordna egen transport till slutdestinationen. Då kommer Umeå Buss att ersätta resenären för dennes utgifter. Ersättningen får högst uppgå till 1/40 av prisbasbeloppet. Den som får ersättning för egen transport kan inte kräva prisavdrag på biljetten. Resenären har inte automatiskt rätt till ersättning för hela kostnaden för resa med annan transport, utan en bedömning av vad som är skäliga kostnader måste göras i varje enskilt fall.

Tvistlösning

Reglerna för bussresenärers rättigheter och skyldigheter regleras i en EU-förordning som gäller i hela EU. Utöver förordningen finns en svensk lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter som gäller för sträckor som är kortare än 15 mil.

Läs busspassagerarförordningen från Europaparlamentet och rådet (181/2011)

Läs lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953)

De organ som ansvarar för att utöva tillsyn i Sverige är Konsumentverket och Transportstyrelsen.

I händelse av tvist finns också EU:s onlineplattform för tvistlösning  https://ec.europa.eu/consumers/odr. Detta i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) 524/2013 om tvistlösning online vid konsumenttvister.

Är du missnöjd med Umeå Buss hantering av ett reklamationsärende kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun, eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vid tvist med privatperson följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Varukorg